شایعه ممنوع شدن واردات کنسول های بازی

امروزه باور و عقیده مسئولین این است که بازی های رایانه ای و کنسول های بازی به طور مشخص در زمره بازی های لوکس که ضرورتی ندارند قرار می گیرد. با در نظر نگرفتن اینکه آیا این بحث درست است یا نه باید به طور واضح به بررسی این مورد پرداخت. قوانینی که به تازگی […]

Scroll to top