تایید اصالت گارانتی

دستورالعمل وارد کردن شماره سریال

پلی استیشن :

شماره سریال روی کارت گارانتی-S01-XXXXXXXXXXX       

مثال : S01-123456789-123456

ایکس باکس: 

شماره سریال روی کارت گارانتی-XXXXXXXXX 

مثال : 123456789-123456

لطفا توجه داشته باشید بین هیچ یک از ارقام و علائم فاصله ای وجود نداشته باشد. 

Scroll to top